Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Displayfabriken följer för branschen allmänna rekommendationer.

Avtals Ingående
Säljaren är bunden först sedan han avgivit skriftligt ordererkännande.

Leveranstid
Leveranstiden rättar sig om möjligt efter köparens villkor. Leveransen anses ha skett i rätt tid, om godset inom leveranstiden antingen avsänts från säljaren eller i förekommande fall anmälts färdigt för avhämtning av köparen. Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagandet av godset skall den andra parten underrättas utan dröjsmål. Strejk, lockout, driftstörningar, force-majeure, osv förlänger leveransåtagandena under motsvarande tid.

Leveransvillkor
Fraktkostnader betalas av köparen, om inte annat är avtalat (eller enligt offert). Säljaren kan annullera en tidigare erkänd order, om det finns ett icke avklarat, ekonomiskt mellanhavande med köparen.

Kvantitet
Säljaren förbehåller sig rätt till över- eller underleverans med högst 5 % av den avtalade kvantiteten.

Prisjustering
Offererade priser är giltiga i 30 dagar från offertdatum om ej annat avtalats skriftligt. I övrigt gäller priser med reservation för eventuella valuta- eller råvaruprisförändringar större än +/-2 %. Displayfabriken AB skall löpande ha rätt att utan varsel genomföra prisförändringar av tidigare priser, prislistor och offerter, där inte annat överenskommits.

Mervärdesskatt
Köpeskillingen innefattar ej mervärdesskatt. Detta tillkommer med 25 % på alla priser.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 30 dagar efter sedvanlig kreditprövning. Dröjsmålsränta tillämpas med f.n. 6 %. Vid obetald faktura övertar Svea ekonomi ansvaret för betalning. Alla tillkommande kostnader debiteras då enligt lag.

Emballage
Emballage debiteras alltid om inte annat avtalats.

Försändelse
Varor sändes på köparens räkning och risk. Ansvaret för leveransen övergår till köparen så snart varan är levererad från oss till transportfirman. Köparen ansvarar för att eventuellt transportskadat gods omgående anmäls till transportfirman.

Reklamation
Eventuella reklamationer på levererade varor skall omgående göras efter mottagandet av varan. Godkännes reklamationen, erhålles full ersättning efter varans fakturerade värde. Säljaren ger ingen ersättning för annan förlust, inte heller för följdskador såsom intäktsförlust, tidsförlust, dagsböter m.m. om inte ett vidaregående ansvar uttryckligen är avtalat vid köpet.

Produktansvar
Säljaren ansvarar inte för att varan är lämplig för något visst ändamål såvida han inte genom skriftlig garanti förklarat att så är fallet. Säljaren är inte gentemot köparen skyldig att ersätta skada på grund av skadebringande egenskaper i godset. Köparen ansvarar gentemot tredje person för skadebringande egenskaper i godset.

Äganderättsförbehåll
Säljaren förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köpare fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt detta avtal.